خراسان

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

کابل شیلد5x1.5

34,200 32,500 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر:PVC

کابل شیلد5x1

25,800 24,500 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر:PVC

کابل شیلد4x2.5

41,700 39,600 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر:PVC

کابل شیلد4x1.5

28,000 26,600 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر:PVC

کابل شیلد4x1

21,200 20,200 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر:PVC

کابل شیلد3x2.5

32,900 31,200 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر:PVC

کابل شیلد3x1.5

21,800 20,000 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر:PVC

کابل شیلد3x1

16,700 15,800 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر:PVC

کابل شیلد2x2.5

24,200 23,000 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر:PVC

کابل شیلد2x1.5

16,300 15,500 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر:PVC

کابل شیلد2x1

13,100 12,400 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر:PVC

کابل مخابراتی4.5C-27

7,900 7,500 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر: PVC

کابل مخابراتی10x2x0.6

22,400 21,300 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر: PVC

کابل مخابراتی6x2x0.6

14,200 13,500 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر: PVC

کابل مخابراتی4x2x0.6

10,100 9,600 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر: PVC

کابل مخابراتی2x2x0.6

5,700 5,400 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر: PVC

کابل زمینی 5x35

547,000 519,000 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر: PVCپوشش نوع ولتاژ300تا 500ولت PVC/ST4

کابل زمینی 5x25

400,000 380,000 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر: PVCپوشش نوع ولتاژ300تا 500ولت PVC/ST4

کابل زمینی 5x16

255,000 242,000 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر: PVCپوشش نوع ولتاژ300تا 500ولت PVC/ST4

کابل زمینی 5x10

164,000 155,800 تومان
استاندارد بین المللی: IEC 60227-3– استاندارد ایران: ISIRI (607) 3 نوع هادی: مس عایق: PVC/C– نوع فیلر: PVCپوشش نوع ولتاژ300تا 500ولت PVC/ST4

دسته‌بندی